Voluntariatul pentru situaţii de urgenţă- Atribuţiile autorităţii publice locale

I.-BAZA LEGALĂ

-Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
-Legea nr.481/2004  privind protecţia civilă
-HGR nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
-HGR nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private
Autorităţile administraţiei publice locale poartă întreaga răspundere pentru asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei afectate de urmările calamităţilor naturale şi a celorlalte situaţii de protecţie civilă. (art.21, alin.(3) din Legea nr.481/2004, republicată, privind protecţia civilă)
Autoritatea publică locală poate îndeplini acest atribut prin serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă constituit la nivelul fiecărei localităţi.
Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfăşurată benevol de persoane fizice în serviciile publice de urgenţă voluntare, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă
Beneficiar al voluntariatului este comunitatea în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat, reprezentată de consiliul local care a constituit, potrivit legii, serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă
Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil.
II.-ATRIBUŢII ALE AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE
II.1.-Atribuţii consiliul judeţean/al municipiului Bucureşti
……………………………………………………………………………………………………..
f)hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;
g)sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor serviciilor de urgenţă;
……………………………………………………………………………………………………..(extras art 15 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor)
……………………………………………………………………………………………………..
c)participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;
d)stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;
e)înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă;
……………………………………………………………………………………………………..(extras art.25 din Legea nr.481/2004, republicată, privind protecţia civilă)
II.2.-Atribuţii consiliul local
………………………………………………………………………………………………………
d)înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
e)desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
f)prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;
g)cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;
……………………………………………………………………………………………………… (extras art 13 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor)
II.2.-Atribuţii consiliul local
……………………………………………………………………………………………………..
c)participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;
d)stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;
e)înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă;
…………………………………………………………………………………………………….. (extras art.25 din Legea nr.481/2004, republicată, privind protecţia civilă)
Consiliul local în subordinea căruia funcţionează serviciul de urgenţă voluntar încheie contract de voluntariat cu fiecare persoană selecţionată.
Consiliul local are obligaţia de a asigura voluntarilor din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă toate drepturile cuprinse în Statutul personalului voluntar pentru situaţii de urgenţă, precum:
ü    încadrarea în serviciu pe funcţii corespunzătoare pregătirii profesionale;
ü    asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;
ü    asigurarea, în condiţiile legii, împotriva riscurilor de accident şi de boală ce decurg din natura activităţii, cu plata primelor de asigurare;
ATENŢIE ! În lipsa asigurării sau în cazul neplăţii primelor de asigurare, costul prestaţiilor medicale se suportă integral de către primar
a)   rambursarea, în condiţiile convenite în contract, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activităţii de intervenţie;
b)    gratuităţi pe mijloacele de transport în comun, aflate sub autoritate şi/sau în baza contractelor încheiate de acesta cu societăţile private;
c)  uniformă, echipament de protecţie, aparatură şi mijloace de înştiinţare, asigurate gratuit;
d)  despăgubirea corespunzătoare, în cazul în care pe timpul intervenţiei i s-a degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale;
În cazul deteriorării sau al distrugerii, parţiale ori totale, în timpul şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a uniformei, a echipamentului sau a însemnelor distinctive, consiliul local este obligat să acorde o nouă uniformă sau, după caz, echipament ori însemne distinctive.
a)    control medical anual, asigurat gratuit
b)   dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul intervenţiei,
c)  hrană gratuită, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii/zi, în cazul operaţiunilor de peste 4 ore;
d)  cheltuieli de deplasare, cazare şi diurnă pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul de urgenţă voluntar, acordate conform legii;
e)  compensaţii în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă voluntar;
Cuantumul orar al compensaţiei acordate voluntarului este stabilit şi se achită de către consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii, şi nu poate fi mai mic decât cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie.
II.3.-Atribuţii primar
………………………………………………………………………………………………………
b)asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
c)coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;
h)organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;
i)asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia; j)asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare;
k)asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;
 
………………………………………………………………………………………………………(extras art 14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor)
……………………………………………………………………………………………………………….
f)coordonează activitatea serviciilor de urgenţă voluntare;
………………………………………………………………………………………………….(extras art.27 din Legea nr.481/2004, republicată, privind protecţia civilă)
II.3.-Atribuţii primar
 ………………………………………………………………………………………………………
(1)Pregătirea profesională a serviciilor de urgenţă voluntare se realizează pe baza programelor anuale de pregătire, aprobate de şefii acestora.
(2)Planificarea exerciţiilor şi a aplicaţiilor de cooperare privind protecţia civilă, organizate la nivel de localitate, la care participă, potrivit specificului acestora, serviciile de urgenţă, forţele de protecţie şi sprijin şi populaţia se aprobă de primar
……………………………………………………………………………………………………… (extras art.33 din Legea nr.481/2004, republicată, privind protecţia civilă)
Primarul are obligaţia să informeze semestrial instituţiile şi operatorii economici ai căror salariaţi fac parte din serviciul de urgenţă voluntar despre programul şi activităţile de pregătire ale acestora.