ADMITEREA 2012

La concursul de admitere – sesiunea 2012, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, vor fi scoase la concurs 85 locuri, astfel:
 
–  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri35 locuri bărbaţi;
–  Şcoala  de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, judeţul Prahova – 50 locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – bărbaţi.
 
Durata studiilor la Facultatea de Pompieri este de 4 ani, iar la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este de 2 ani.
Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/ al Municipiului Bucureşti.
 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
 
¨     Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
–          să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
–          să cunoască limba română scris şi vorbit;
–          să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
–          să fie declaraţi apt medical din punct de vedere fizic şi psihic;
–          să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs.
–          să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
–          să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
–          să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
–          să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
–          să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
–          să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
–          să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
–          să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
–          să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.
* Verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de către structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
 
CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE
 
¨     Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / al Municipiului Bucureşti un dosar plic cuprinzând următoarele documente:
–         Cererea de înscriere;
–         Diploma de bacalaureat (copie legalizată) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă eliberată de liceu care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (trebuie menţionate media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute pe fiecare an de studiu, termenul de valabilitate,  faptul că nu a fost eliberată diploma şi media la purtare) pentru candidaţii care au absolvit în 2012;
–         Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie legalizată);
–         Copii ale actului de identitate (C.I./B.I.), carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
–         Copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
–         Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
–         Cazierul judiciar al candidatului;
–         Caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
–         Trei fotografii 3/4 şi două fotografii color 9X12. Fiecare fotografie va avea înscrise pe verso cu majuscule următoarele date: numele, prenumele tatălui, prenumele şi codul numeric personal.
–         Fişa medicală de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor;
–         Pentru candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – copie a permisului de conducere categoriile B,C, sau copie a permisului de conducere şi psiho-testul auto (testarea psihotehnică) pentru categoriile care nu sunt deţinute de candidat (dintre cele enumerate anterior), care trebuie să ateste capacitatea de a conduce autovehicule din categoriile B şi C;
 
I. ADMITEREA ÎN ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE

POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ „Pavel Zăgănescu” BOLDEŞTI

 
Cererile de participare/înscriere la concursul de admitere pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti (anexa nr.1), se primesc de către structurile de resurse umane până la data de 10 august 2012.
Candidaţii recrutaţi parcurg următoarele probe eliminatorii la unităţile teritoriale:
(1) Examinarea medicală constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare şi se concretizează prin completarea fişei medicale, cu următoarele precizări:
a) Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de resurse umane a unităţii de recrutare;
b) După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,70 m, fişa se returnează de către medic structurii de resurse umane, iar în această situaţie, candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare;
c) Fişa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „Apt admitere pentru Facultatea de Pompieri / Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti”;
d) Eventualele solicitări de derogare de la baremele medicale în vigoare se vor realiza în conformitate cu prevederile articolului 10 din Ordinul ministrului de interne nr. 374/2003 privind metodologia examinării medicale şi baremele pentru încadrarea personalului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a candidaţilor care urmează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
e) Fişele medicale cu menţiunea „Inapt medical pentru admitere” se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale judeţene/centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest aspect.
(2) Evaluarea psihologică se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene / al Municipiului Bucureşti. Perioada de desfăşurare a testărilor pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti” este 13 –  24 august 2012.
Testarea psiho-tehnică a candidaţilor pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se realizează la centrele teritoriale specializate şi trebuie să ateste aptitudinea candidatului de a obţine permisul de conducere pentru autovehiculele din  categoriile B şi/sau C.
Activitatea de recrutare încetează pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, psiho-tehnică sau au fost declaraţi „inapt medical”.
La înscrierea la instituţiile de învăţământ pentru concursul de admitere, participă candidaţii care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică şi au fost declaraţi „apt medical”;
Înscrierea candidaţilor se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ;
În vederea înscrierii, candidaţii prezintă următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul;
b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu, numai pentru absolvenţii promoţiei 2012, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
d) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2012 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”/metodologia de admitere;
e) pentru candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – permisul de conducere categoriile B şi / sau C.
Gestionarea documentelor de studii în original/copie legalizată se reglementează de instituţiile de învăţământ prin dispoziţie a preşedintelui Comisiei de admitere.
Probele de concurs organizate la instituţiile de învăţământ din structura M.A.I. constau în probe eliminatorii şi probe de verificare a cunoştinţelor.
Probele eliminatorii desfăşurate la instituţiile de învăţământ sunt:
a)     contravizita medicală;
b)    verificarea aptitudinilor fizice, conform anexei nr. 2
La probele eliminatorii nu se admit contestaţii.
La probele de verificare a cunoştinţelor vor participa candidaţii care au promovat probele eliminatorii.
Proba de verificare a cunoştinţelor la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, constă în susţinerea unei lucrări scrise, tip grilă, la disciplinele de concurs, matematică-algebră şi fizică. Subiectele vor fi elaborate conform programelor şcolare şi nu vizează conţinutul unui manual anume, potrivit tematicii şi bibliografiei din anexa nr.3. Manualele şcolare valabile pentru concursurile de admitere sunt cele aflate în vigoare şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru examenul de bacalaureat, sesiunea 2012.
Admiterea la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se desfăşoară în perioada 08 – 18 septembrie 2012, conform graficului stabilit de către Comisia de admitere a şcolii.
La Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se concurează pe numărul total de locuri aprobat, iar ocuparea acestora se face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile. Aprecierea se face prin calificativ: „Admis” / „Neadmis”. În cazul existenţei pe ultimul loc a mai multor candidaţi cu punctaje egale, departajarea lor se realizează folosind, în ordine, următoarele criterii:
a)     media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
b)    media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăţământului liceal;
c)     nota obţinută la Limba şi literatura română în cadrul examenului de bacalaureat.
Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor fi putea fi accesate  la adresa web www.scoaladepompieri.ro.
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul anunţ.
 
 

II. ADMITEREA ÎN ACADEMIA DE POLIŢIE „Al.I. Cuza”

FACULTATEA DE POMPIERI

 
          Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere la Facultatea de Pompieri se primesc de către structurile de resurse umane până la data de 22 iunie 2012 (anexa nr.4).
Candidaţii recrutaţi parcurg următoarele probe eliminatorii la unităţile teritoriale:
(1) Examinarea medicală constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare şi se concretizează prin completarea fişei medicale, cu următoarele precizări:
a) Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de resurse umane a unităţii de recrutare;
b) După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,70 m, fişa se returnează de către medic structurii de resurse umane, iar în această situaţie, candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare;
c) Fişa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „Apt admitere pentru Facultatea de Pompieri / Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti”;
d) Eventualele solicitări de derogare de la baremele medicale în vigoare se vor realiza în conformitate cu prevederile articolului 10 din Ordinul ministrului de interne nr. 374/2003 privind metodologia examinării medicale şi baremele pentru încadrarea personalului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a candidaţilor care urmează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
e) Fişele medicale cu menţiunea „Inapt medical pentru admitere” se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale judeţene/centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest aspect.
(2) Evaluarea psihologică se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene / al Municipiului Bucureşti. Perioada de desfăşurare a testărilor pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza, este 25 iunie – 04 iulie 2012.
Activitatea de recrutare încetează pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, sau au fost declaraţi „inapt medical”.
La înscrierea la instituţiile de învăţământ pentru concursul de admitere, participă candidaţii care au promovat evaluarea psihologică/ psihotehnică şi au fost declaraţi „apt medical”;
Înscrierea candidaţilor se realizează la sediile instituţiilor de învăţământ, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ;
În vederea înscrierii, candidaţii prezintă următoarele documente:
a) cartea de identitate sau paşaportul;
b) diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu, numai pentru absolvenţii promoţiei 2012, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
c) foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
d) contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2012 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”/metodologia de admitere;
Gestionarea documentelor de studii în original/copie legalizată se reglementează de instituţiile de învăţământ prin dispoziţie a preşedintelui Comisiei de admitere.
Probele de concurs organizate la instituţiile de învăţământ din structura M.A.I. constau în probe eliminatorii şi probe de verificare a cunoştinţelor.
Probele eliminatorii desfăşurate la instituţiile de învăţământ sunt:
c)     contravizita medicală;
d)    verificarea aptitudinilor fizice, conform anexei nr. 2
La probele eliminatorii nu se admit contestaţii.
La probele de verificare a cunoştinţelor vor participa candidaţii care au promovat probele eliminatorii.
Proba de verificare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri este stabilită prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2012 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
Admiterea la Facultatea de Pompieri se desfăşoară potrivit graficului admiterii stabilit prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2012 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
 
Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor fi putea fi accesate  la adresa web www.academiadepolitie.ro
Anexele nr. 2 şi 4 fac parte integrantă din prezentul anunţ.
Dosarele de recrutare pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi criteriile specifice stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, vor fi depuse la Biroul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş până la data de 27.06.2012 pentru candidaţii la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, respectiv până la 20.08.2012 pentru candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.
Pentru înscriere candidaţii se vor adresa Biroului Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gheorghe Pop de Băseşti al judeţului Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str.Vasile Lucaciu, nr.87. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0262/211212.  

ANEXA NR. I

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 
 
NUMELE__________________ Prenumele tatălui _____________ PRENUMELE  _______________________________
Data naşterii  ___________, Locul naşterii __________________, Cetăţenia ____________, Naţionalitatea/etnia
___________, domiciliul_____________________________________________________________________________
C.I. seria ____ nr. ___________________
CNP:                                                        JUD.               LIMBA STRĂINĂ LA ADMITERE*:
Rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de __________________________________________________________________________________________________
sesiunea __________
OPTEZ PENTRU LOCURILE ALOCATE  ETNIEI ROME                             ALTOR MINORITĂŢI

 
 
STAREA CIVILĂ (căsătorit)                                             VÂRSTA (împlinită în anul admiterii) _________ ani
STAGIUL MILITAR (satisfăcut)                                     ÎNĂLŢIMEA ..…….. metri
 
MEDIU DE PROVENIENŢĂ (intelectuali, funcţionari, militari/poliţişti, muncitori, agricultori etc.) ____________________

 
 
 
 
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare (pe care le îndeplinesc cumulativ), selecţionare şi participare la concursul de admitere, drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării şi cu prevederile angajamentului pe care urmează să-l închei în situaţia în care voi fi declarat (ă) „ADMIS”.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie sau grupare interzise de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
Am luat cunoştinţă de celelalte dispoziţii ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta fişă de înscriere ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concursul de admitere ar fi permis acest fapt, suportând cheltuielile corespunzătoare zilelor de prezenţă în şcoală. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare, cunosc faptul că urmează să fiu exmatriculat(ă), cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare.
Am luat cunoştinţă că prezenta fişă este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a adevărului, producând consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii.
De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter personal, care sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de modalitatea de exercitare a drepturilor prevăzute de acest act normativ.
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea probei (probelor) la Serviciul Resurse Umane din cadrul inspectoratului unde m-am înscris pentru a ridica documentele depuse.
 
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta fişă.
 
Telefon ___________________ E-mail ___________________ Data __________ Semnătură candidat ________________
 
NOTĂ:
* nu se completează de către candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti
– candidaţii care optează pentru locurile alocate etniei rome şi altor minorităţi naţionale vor face dovada apartenenţei la respectiva etnie/ minoritate naţională;
– datele de stare civilă se completează cu majuscule; rubricile care oferă opţiuni de răspuns se completează cu X.
 

 

 

 

 

 

CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

 

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)      să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)      să cunoască limba romană scris şi vorbit;
c)      să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d)      să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e)      să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f)        să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g)      să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h)      să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i)        să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j)        nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k)      să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
l)         să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
m)    să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n)      să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.
________________________________________
* Verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de către structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.
 
 
 
 

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR!

 • Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

 

 • În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii vor avea  asupra lor:

– actul de identitate;
– diploma de bacalaureat în copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2012) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele probelor susţinute în cadrul examenului de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu;
–  foaia matricolă a studiilor liceale în copie legalizată;
– contravaloarea taxei de înscriere (pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare că se află într-una din situaţiile enumerate în metodologia de admitere);
– copie a permisului de conducere categoriile B şi / sau C
 

 • Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător şi vor prezenta legitimaţia de concurs şi actul de identitate.

 

 • În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor:
  • legitimaţia de concurs;
  • actul de identitate;
  • pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră.

Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.
 

 • Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I., pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.

 

ANEXA NR. II

PROBELE ŞI BAREMELE

 pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale

Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor

 

 1. În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.
 2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.
 3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare rezistenţă.
 4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).
 5. Este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.
 6. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
 7. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.
 8. Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art.100 alin.(1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.
 9. Problemele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de învăţământ.
 10. 10.  Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele:

 

Nr.crt.

PROBELE DE VERIFICARE

BAREME MINIME

BĂRBAŢI

FEMEI

1.

Alergare de viteză – 50 m plat

7” 2

8” 1

2.

Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei)

7 m

7 m

3.

Alergare de rezistenţă – 1000 m

3` 45”

4` 10”

 
 
 
 
11.  Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:
 

 1. A.   Proba de alergare – viteză

a)     se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;
b)    cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;
c)     startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”;
d)    candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.
 

 1. B.   Proba de aruncarea mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg – femei)

a)     se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un  candidat;
b)    poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte);
c)     în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii;
d)    candidatul are dreptul la două încercări;
e)     măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;
f)      scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare);
g)     dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.
 

 1. C.   Proba de alergare – rezistenţă

a)     se execută cu startul din picioare, în serii de 15 – 25 candidaţi/ cronometru;
b)    trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.
 

ANEXA NR. III

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru susţinerea lucrării scrise la proba de cunoştinţe, la disciplinele: matematică şi fizică,

din cadrul CONCURSULUI DE ADMITERE, sesiunea 2012,

 organizat la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă

„Pavel Zăgănescu” Boldeşti

 • Manualele şcolare valabile pentru concursurile de admitere sunt cele prevăzute de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului pentru examenul de bacalaureat, sesiunea 2012.
 • Subiectele vor fi elaborate conform programelor şcolare în vigoare şi nu vizează conţinutul unui manual anume.
 • Sunt recomandate oricare dintre manualele aflate în vigoare şi aprobate prin Ordinele Ministrului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului.

 
Þ    MATEMATICĂ ALGEBRĂ

 1. 1.      Mulţimi şi elemente de logică matematică:

1.1.    Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real, aproximări prin lipsă sau prin adaos; operaţii cu intervale de numere reale (reuniune şi intersecţie).
1.2.    Operaţie logice elementare (negaţie, conjuncţie, disjuncţie, implicaţie, echivalenţă), corelate cu operaţii şi cu relaţiile dintre mulţimi (complementară, intersecţie, reuniune, incluziune, egalitate).

 1. 2.      Funcţii; lecturi grafice:

2.1.    Funcţia: definiţie, exemple, exemple de corespondenţe care nu sunt funcţii, modalităţi de a descrie o funcţie, lecturi grafice; egalitatea a două funcţii; graficul unei funcţii.
2.2.     Funcţii numerice: ¦:I→Â, I interval de numere reale; proprietăţi ale funcţiilor numerice prin lecturi grafice: reprezentarea geometrică a graficului, intersecţia graficului cu axele de coordonate, monotonie.

 1. 3.      Funcţia de gradul I:

3.1.    Definiţie.
3.2.    Reprezentarea grafică a funcţiei ¦:ÂÂ, intersecţia graficului cu axele de coordonate, ecuaţia .
3.3.    Interpretarea grafică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei: monotonie, semnul funcţiei.
3.4.    inecuaţii de forma , studiate pe Â.
3.5.    Poziţia relativă a două drepte; Sisteme de tipul , a, b, c, m, n, p, numere reale.

 1. 4.      Funcţia de gradul al II-lea:

4.1.    Reprezentarea grafică a funcţiei ¦:ÂÂ, intersecţia graficului cu axele de coordonate, ecuaţia .
4.2.    Relaţiile lui Viète, rezolvarea sistemului de forma  s, p .

 1. 5.      Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea:

5.1.    Monotonie; Punct de extrem (vârful parabolei), interpretare geometrică.
5.2.    Semnul funcţiei, inecuaţii de forma , interpretare geometrică.
5.3.    Rezolvarea sistemelor de forma , a, b, c, m, n numere reale, interpretare geometrică.

 1. 6.      Numere reale:

6.1.    Proprietăţi ale puterilor cu exponent întreg ale unui număr real, aproximări raţionale pentru numere reale.
6.2.    Media aritmetică, media ponderată, media geometrică, media armonică.
6.3.    Radical dintr-un număr raţional (ordin 2 sau 3), proprietăţi ale radicalilor; noţiunea de logaritm, proprietăţi ale logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaţia de logaritmare.

 1. 7.      Funcţii şi ecuaţii:

7.1.    Funcţia putere: ¦:Â→Â, .
7.2.    Funcţia radical: ¦: D→Â, , unde D = [0,¥), pentru n par şi D = Â pentru n impar.
7.3.    Funcţia exponenţială: ¦:Â→(0,¥),  şi funcţia logaritmică          ¦: (0,¥)→Â, , creştere exponenţială, creştere logaritmică.
7.4.    Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; Funcţii inversabile: definiţie, proprietăţi grafice, condiţia necesară şi suficientă ca o funcţie să fie inversabilă.
7.5.    Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile funcţiilor:

 • Ecuaţii iraţionale care conţin radical de ordinul 2 sau 3;
 • Ecuaţii exponenţiale, ecuaţii logaritmice de forma: , utilizarea unor substituţii care conduc de rezolvarea de ecuaţii algebrice.

7.6.    Rezolvarea unor probleme care pot fi modelate cu ajutorul ecuaţiilor.

 1. 8.      Elemente de calcul matricial şi sisteme de ecuaţii liniare:

8.1.    Matrice
8.1.1.    Tabel de tip matricial. Matrice, mulţimi de matrice.
8.1.2.    Operaţii cu matrice: adunarea, înmulţirea, înmulţirea unei matrice cu un scalar, proprietăţi.
8.2.    Determinanţi
8.2.1.    Determinantul unei matrice pătratice de ordin cel mult 3, proprietăţi.
8.2.2.    Aplicaţii: ecuaţia unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi şi coliniaritatea a trei puncte în plan.
8.3.    Sisteme de ecuaţii liniare
8.3.1.    Matrice inversabile din Mn(Â), n = 2, 3;
8.3.2.    Ecuaţii matriciale
8.3.3.    Sisteme liniare cu cel mult trei necunoscute; Forma matricială a unui sistem liniar.
8.3.4.    Metode de rezolvare a sistemelor liniare: metoda Cramer, metoda Gauss.

 1. 9.      Elemente de algebră:

9.1.    Grupuri
9.1.1.    Lege de compoziţie internă, tabla operaţiei.
9.1.2.    Grup, exemple: grupuri numerice, grupuri matrice, grupuri de permutări,  .
9.1.3.    Morfism şi izomorfism de grupuri.
9.2.    Inele şi corpuri:
9.2.1.    Inel, exemple: inele numerice (), , inele de matrice, inele de funcţii reale.
9.2.2.    Corp, exemple: corpuri numerice, (),  prim.
9.2.3.    Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ  (prim).
9.2.3.1.    Forma algebrică a unui polinom, operaţii (adunarea, înmulţirea, înmulţirea cu un scalar).
9.2.3.2.    Teorema împărţirii cu rest; Împărţirea polinoamelor, împărţirea cu , schema lui Horner.
9.2.3.3.    Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bézout, c.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c. al unor polinoame, descompunerea unui polinom în factori ireductibili.
9.2.3.4.    Rădăcini ale polinoamelor; relaţiile lui Viète pentru polinoame de grad cel mult 4.
9.2.3.5.    Rezolvarea ecuaţiilor algebrice cu coeficienţi , ecuaţii binome, ecuaţii reciproce, ecuaţii bipătrate.
 
Þ FIZICĂ
             I. MECANICĂ:

 1. 1.     Principii şi legi în mecanica clasică:

1.1.     Mişcare şi repaus
1.1.1. Viteză, vectorul viteză, acceleraţie, vectorul acceleraţie, modelul punctului material, mişcarea rectilinie uniformă.
1.2.     Principiul I. Principiul al II-lea. Principiul al III-lea
1.2.1. Principiul inerţiei, Principiul fundamental al mecanicii clasice, principiul acţiunilor reciproce.
1.3.     Tipuri de forţe
1.3.1. Unitatea de măsură a forţei.
1.3.2. Forţe de contact între corpuri.
1.4.     Legea lui Hooke. Tensiunea în fir .
1.5.     Legile frecării la alunecare.
1.5.1. Forţa elastică. Forţa de tensiune.

 1. 2.     Teoreme de variaţie şi legi de conservare în mecanică:

2.1.     Lucrul mecanic.  Puterea mecanică.
2.1.1.     Lucrul mecanic, mărime de proces.
2.1.2.     Unitatea de măsură a lucrului mecanic.
2.1.3.     Interpretarea geometrică a lucrului mecanic.
2.1.4.     Expresia matematică a lucrului mecanic efectuat de forţa de greutate în câmp gravitaţional uniform.
2.1.5.     Puterea mecanică.
2.1.6.     Unitatea de măsură a puterii în S.I.
2.1.7.     Randamentul planului înclinat..
2.2.     Teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material
2.2.1.        Energia cinetică a punctului material.
2.2.2.        Teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material.
2.3.     Energia potenţială gravitaţională
2.3.1.        Energia potenţială.
2.3.2.        Variaţia energiei potenţiale gravitaţionale a sistemului corp –Pământ.
2.4.     Legea conservării energiei mecanice.
2.4.1.        Energia mecanică, mărime de stare
2.4.2.        Legea conservării energiei mecanice.
 

 1. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ:
  1. 1.     Noţiuni termodinamice de bază

1.1.     Masă moleculară.
1.2.     Masă moleculară relativă.
1.3.     Cantitate de substanţă.
1.4.     Masă molară.
1.5.     Volum molar.
1.6.     Numărul lui Avogadro.
1.7.     Echilibrul termic.
1.8.     Corespondenţa între valoarea numerică a temperaturii în scara Celsius şi valoarea numerică a acesteia în scara Kelvin.

 1. 2.     Principiul I al termodinamicii:

2.1.     Lucrul mecanic în termodinamică, mărime de proces.
2.2.     Interpretarea geometrică a lucrului mecanic în termodinamică.
2.3.     Energia internă a unui sistem termodinamic, mărime de stare.
2.4.     Căldura, mărime de proces.
2.5.     Înveliş adiabatic.
2.6.     Principiul I al termodinamicii.
2.7.     Coeficienţi calorici (relaţii de definiţie, unităţi de măsură în S.I.).
2.8.     Relaţia Robert – Mayer.

 1. 3.     Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal:

3.1.     Energia internă a gazului ideal (monoatomic, diatomic, poliatomic).
3.2.     Variaţia energiei interne, lucrul mecanic şi cantitatea de căldură pentru transformările simple ale gazului ideal (izobară, izocoră, izotermă, adiabatică).

 1. 4.     Motoare termice:

4.1.     Explicarea funcţionării unui motor termic.
4.2.     Descrierea principalelor cicluri termodinamice – OTTO, DIESEL – pe baza cărora funcţionează motoarele termice.
III. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU:

 1. 1.      Curentul electric:

1.1.      Curentul electric.
1.2.     Intensitatea curentului electric.
1.3.     Unitatea de măsură a intensităţii curentului electric.
1.4.     Circuit electric simplu.
1.5.     Tensiune electromotoare a unui generator electric, tensiunea la bornele generatorului, căderea de tensiune în interiorul generatorului.

 1. 2.      Legea lui Ohm:

2.1.     Rezistenţa electrică.
2.2.     Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul.
2.3.     Unitatea de măsură pentru rezistenţa electrică.
2.4.     Rezistenţa electrică a unui conductor liniar.
2.5.     Rezistivitatea electrică, dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură.

 1. 3.      Legile lui Kirchhoff:

3.1.      Reţeaua electrică.
3.2.     Nodul de reţea.
3.3.     Ochiul de reţea.
3.4.     Legile lui Kirchhoff.

 1. 4.      Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice:

4.1.     Rezistenţa electrică echivalentă a grupării serie, paralel sau mixtă a mai multor rezistori.
4.2.     Rezistenţa electrică echivalentă şi t.e.m. echivalentă corespunzătoare grupării serie/ paralel a mai multor generatoare electrice.

 1. 5.      Energia şi puterea electrică:

5.1.     Expresia energiei transmise de generator consumatorului într-un interval de timp.
5.2.     Expresia energiei disipate în interiorul generatorului.
5.3.     Randamentul unui circuit electric simplu.
5.4.     Puterea electrică; relaţii ce caracterizează puterea electrică.
 

ANEXA NR. IV

Cerere de participare la concursul de admitere

la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

pentru Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Pompieri, învăţământ cu frecvenţă

 

DOMNULE DIRECTOR GENERAL/INSPECTOR ŞEF,

 

 

Subsemnatul(a): _______________________________________________ fiul (fiica) lui ______________________ şi al (a) _________________ născut(ă) la data de ______________, în localitatea _________________, judeţul/sectorul ___________ , posesor al cărţii de identitate seria ____, nr. _____________, eliberată de ________________, la data de _____________, CNP __________________________, cetăţenia ________ naţionalitatea _________________, etnie____________, cu domiciliul în localitatea _______________________________, str._____________________, nr._____, bl.______, ap._____, judeţul/sectorul___________, telefon___________________, e-mail ________________________ şi reşedinţa în ____________________________________________________________________________ absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an  al(a) liceului ______________________________________, sesiunea _________________; de profesie ____________________, salariat(ă) la____________________________, starea civilă __________________________, cu serviciul militar _________________, la arma _____________________, trecut în rezervă cu gradul ___________________.
 
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de admitere organizat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea ____________________ la[1]:
 

FACULTATEA DE POLIŢIE

– ofiţeri de poliţie:
Specializarea    – DREPT                                                                                                          
– DREPT sau ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ                        
– ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ                                                        
– ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, locuri pentru romi                            
– ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, locuri pentru maghiari                       
– ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, locuri alte minorităţi              
– ofiţeri de poliţie de frontieră:
Specializarea    – ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ                                                         
– ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, locuri pentru romi                            
– ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, locuri pentru maghiari                       
– ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, locuri alte minorităţi              
– ofiţeri de jandarmi:
Specializarea    – ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ                                                         
– ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, locuri pentru romi                            
– ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, locuri pentru maghiari                       
 
ofiţeri de penitenciare:
Specializarea    – ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ                                                         
 
Limba  străină pentru care optez la examenul de admitere:
( opţiune valabilă pentru candidaţii la Facultatea de Poliţie)
 Engleză               Franceză             Germană             Rusă         Spaniolă
 

FACULTATEA DE POMPIERI

– ofiţeri de pompieri:
Specializarea    – INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII- POMPIERI                                
Am luat cunoştinţă de faptul că înscrierea mea la concursul de admitere este condiţionată de obligativitatea prezentării la instituţia de învăţământ, la data înscrierii, între orele stabilite prin Regulamentul Concursului de Admitere, a următoarelor documente:

 • act de identitate;
 • diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii din seriile anterioare) sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2012) în care se menţionează media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu;
 •  foaia matricolă a studiilor liceale în original sau în copie legalizată;
 • contravaloarea taxei de înscriere (pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare că se află într-una din situaţiile enumerate în Regulamentul Concursului de admitere)

 
Totodată am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concursul de admitere, cu drepturile şi obligaţiile ce-mi revin pe perioada şcolarizării şi cu prevederile  angajamentului  pe care urmează să-l închei în situaţia în care voi fi declarat(ă) „admis”.
De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter personal, care sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi de modalitatea de exercitare a drepturilor prevăzute de acest act normativ, astfel: dreptul de acces, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie.
Am luat cunoştinţă de celelalte dispoziţii ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 161/2003 privind  unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea probei (probelor) la Serviciul Resurse Umane din cadrul inspectoratului unde m-am înscris pentru a ridica documentele depuse.
 
          Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.
 
 
Data    ______________                                                                    Semnătura,
                                                          __________________________

 

 

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL/INSPECTOR ŞEF

 

_______________________________________

 


[1] Se poate face o singură opţiune, prin bifarea unei singure specializări.