Prevenirea Situaţiilor de Urgenţă

Pritectie civilaEste forma necesara pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor.
Activitatile de prevenire desfasurate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de structurile din subordine reprezinta o componenta principala a sistemului integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de actiuni specifice planificate si realizate potrivit legislatiei, în scopul preîntâmpinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, protectiei populatiei, mediului, bunurilor si valorilor de patrimoniu prin mijloace si masuri specifice.
La nivel national activitatea de prevenire este condusa de adjunctul inspectorului general, prin structura specializata din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumita Inspectia de Prevenire.Exercitiu
La nivel teritorial inspectoratul judetean, prin Inspectia de prevenire planifica, organizeaza, pregateste si desfasoara activitati de prevenire la institutii publice, localitati, constructii cu aglomerari de persoane si agenti economici cu risc din zona de competenta sub coordonarea adjunctului inspectorului sef.
Domeniile specifice activitatii de prevenire

 • verificarea respectarii actelor normative si reglementarilor privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila la proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;
 • verificarea organizarii activitatii privind depistarea pericolelor potentiale generatoare de riscuri pe timpul exploatarii constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;
 • verificarea conceptiei de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila în scopul mentinerii riscurilor în limite acceptabile, stabilindu-se, dupa caz, masuri în conditiile legii;
 • controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore, în care sunt implicate substante periculoase;
 • coordonarea si controlul realizarii pregatirii si instruirii specifice a populatiei si salariatilor, a modului de asimilare de catre acestia a regulilor si masurilor specifice, precum si a comportamentului pe timpul manifestarii unei situatii de urgenta;
 • înstiintarea autoritatilor responsabile în managementul riscului despre existenta, dimensiunea si consecintele riscului identificat în domeniul respectiv;
 • îndrumarea, controlul si coordonarea serviciilor publice voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta;
 • informarea si educarea preventiva a populatiei;
 • solutionarea petitiilor si sesizarilor în domeniul specific.

Scopurile activitatii de prevenire sunt:

 • asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila;
 • identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale;
 • constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii între personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate;
 • informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv în locuinte si gospodarii, si modul de comportare în caz de incendiu si în alte situatii de urgenta.

Activitatea de prevenire se desfasoara pe baza urmatoarelor principii: legalitatii, impartialitatii, independentei, confidentialitatii, transparentei, continuitatii si gradualitatii.

 • Principiul legalitatii: respectarea, în mod unitar, a legislatiei privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe întreg teritoriul tarii.
 • Principiul impartialitatii: nesupunerea inspectorilor la presiuni comerciale, financiare, politice sau de alta natura care ar putea influenta rationamentul acestora.
 • Principiul independentei: mentinerea de catre inspectori a unui raport de autonomie (independenta) fata de partea inspectata si neangajarea în nici o activitate care sa afecteze rationamentul acestora.
 • Principiul confidentialitatii: pastrarea de catre inspectori a secretului privind informatiile care nu sunt de interes public si care sunt obtinute în cursul desfasurarii activitatii de prevenire.
 • Principiul transparentei: desfasurarea activitatii într-o maniera deschisa fata de public, prin care accesul liber si neîngradit la informatiile fundamentate stiintific, de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatii sa constituie exceptia, în conditiile legii.
 • Principiul continuitatii si gradualitatii: asigurarea unor controale periodice a situatiilor de risc si aplicarea unor masuri din ce în ce mai severe în cazul mentinerii riscului peste nivelele acceptabile.