Atribuții I.S.U. Maramureș

Inspectoratul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • planifica si desfasoara inspectii, controale, verificari si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;
 • elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propune masuri în baza concluziilor rezultate din acestea;
 • desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;
 • participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizeaza dispozitiile în domeniul prevenirii si interventiei în situatii de urgenta, emise de autoritatile publice locale si cele deconcentrate/descentralizate;
 • emite avize si autorizatii, în conditiile legii;
 • monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;
 • participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor, serviciilor de urgenta voluntare si private, precum si a populatiei;
 • organizeaza pregatirea personalului propriu;
 • executa, cu forte proprii sau în cooperare, operatiuni si activitati de înstiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, asanare de munitie neexplodata, protectie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor în caz de situatii de urgenta;
 • controleaza si îndruma structurile subordonate, serviciile publice si private de urgenta;
 • participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns în situatii de urgenta si tine evidenta acestora;
 • stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/coordoneaza elaborarea documentelor operative de raspuns;
 • avizeaza planurile de raspuns ale serviciilor de urgenta voluntare si private;
 • planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea viabilitatii documentelor operative;
 • organizeaza banca de date privind interventiile, analizeaza periodic situatia operativa si valorifica rezultatele;
 • participa cu grupari operative/solicita sprijinul gruparilor operative stabilite si aprobate pentru/la interventii în zona/în afara zonei de competenta;
 • participa la actiuni de pregatire si interventie în afara teritoriului national, în baza acordurilor la care statul român este parte;
 • participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si împrejurarilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;
 • stabileste, împreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
 • controleaza respectarea criteriilor de performanta, stabilite în conditiile legii, în organizarea si dotarea serviciilor voluntare si private, precum si activitatea acestora;
 • constata si sanctioneaza, prin personalul desemnat, încalcarea dispozitiilor legale din domeniul de competenta;
 • desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor în domeniul specific;